5G: Sund fornuft eller dødeligt alvor?

Af Lisbet Skou, Esbjerg-Fanø

Enhedslisten har misset meget væsentlig information om sundhedsfarerne ved 5G og vil desværre komme til at stå som Dansk Folkeparti, efter de havde udnævnt resten af partierne som klima-tosser.

Videnskabelig evidens

Der ligger efterhånden tung videnskabelig evidens for elektromagnetisk strålers sundhedsskadelige virkning. Protester fra videnskabsfolk/læger over hele verden strømmer ind til politikere og myndigheder i en lind strøm. Der er verdensomspændende protestbevægelser mod 5G. Mener partiet virkelig, at alle disse mennesker er 5G-tosser? Læs nedenstående og bliv klogere, det haster!

Menneskeskabt elektromagnetisk stråling (EMF) til digital kommunikation er stærkt pulseret og stærkt polariseret for at opnå laveste energiforbrug og optimal overføringskapacitet. Med de højere frekvenser fra 5G, som absorberes hurtigere af både husvægge og biologisk væv, skal sendere opsættes meget tættere end hidtil. Derfor skal der også opsendes 50.000 5G satellitter i jordens ionosfære. Et 5G-netværk omkring hele kloden er en nødvendighed, for en sikker styring af alle de digitale enheder ‘tingenes netværk’. Ifølge fortalerne for 5G er der intet at bekymre sig om, da de udmeldte grænseværdier for EMF forhindrer opvarmningsskader, som er den eneste form for skade, EMF kan give, det ‘termiske paradigme’.

Teleindustriens folk dominerer fuldstændig de såkaldte rådgivende/undersøgende organer for EMF:

 ICNIRP en tysk privat stiftelse, The international EMF projekt, som teleindustrien med held har fået placeret under WHO, FN. Begge organer er blevet kraftigt kritiseret af forskere fra hele verden for at være inhabile. Selv WHOs egen længe eksisterende kræftforskningsinstitut IARC har protesteret og mener, at EMF stadig må betegnes som kræftfremkaldende, ikke kun varmeskadende.

Underlødige forsøg

Grænseværdierne for EMF er fremkommet ved et forsøg, hvor et dukkehoved fyldt med vand bestråles, og temperaturstigningen følges. Hvis den er under 1 grad for 1 liter vand i 6 min, er strålingen uskadelig. Indholdet i det menneskelige hoved (hjernevæv, kirtelvæv, ligevægtsorgan, høresnegl, blodkar osv) ligestilles med en sæk vand.

George Carlo, der forestod disse forsøg, fik selv samvittighedskvaler, da der f.eks. ikke tages hensyn til børn, deres mindre hoveder og tyndere kranier. Robert C Kane fra ‘Interphone’-forskningsprojektet redegør detaljeret for, hvordan der blev fusket med beregningsmetoder/eksponering, og at teleindustrien var fuldstændig vidende om skadespotentialet fra EMF, men alligevel benægtede det.

EMF skader grundlæggende systemer i levende organismer. F.eks. tvungen åbning af Ca ionkanaler i cellerne og deraf følgende oxidativt stress i organismen, fejlfoldning af proteiner, som derfor ikke virker.  Mekanismerne er fundet i både planter, insekter, forsøgsdyr og cellekulturer fra mennesker.

Responsum af 18.maj 2019 af advokat Christian F Jensen om, hvorvidt etablering af et 5G system i Danmark vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler, som Danmark har underskrevet.

Her konkluderes ud fra videnskabelige rapporter, at det 5G system, som pt foreligger, i forhold til

  • Den europæiske Menneskerettighedskonvention: udgør en industriel aktivitet, farlig for mennesker
  • FNs børnekonvention: er i strid med den danske stats forpligtelser
  • Traktat om den Europæiske Unions Funktionsmåder: vil medføre skade på de beskyttede vildfugle og modvirke gunstig bevaringsstatus af omfattende naturtyper og levesteder (Fugle/Habitatsdirektivet)
  • Bern konventionen: modvirker sikring og beskyttelse af dyr og planter
  • Bonn konventionen: modvirker sikring af migrerende vilddyr