Hovedbestyrelsen har diskuteret nyt ydelsessystem og fattigdomsydelser

De forestående forhandlinger om et nyt ydelsessystem og dets konsekvenser for børnefattigdom blev diskuteret til hovedbestyrelsesmødet. Afholdelsen af de kommende årsmøde blev også vendt

En væsentlig del af hovedbestyrelsesmødet gik med en grundig diskussion om det netop indgåede forlig ’Danmark kan mere’ og de kommende forhandlinger om et nyt ydelsessystem. Der var bred opbakning til, at Enhedslisten ikke gik med i forliget trods forbedringer på nogle områder, fordi det samtidig forringer dagpengesystemet for nyuddannede og fjerner den grønne check for kontanthjælpsmodtagere og andre lavindkomstgrupper, undtagen pensionister.

Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening, holdt oplæg om Ydelseskommissionens anbefalinger, som forhandlingerne forventes at tage udgangspunkt i. I korte træk lægger anbefalingerne op til et mere gennemskueligt system, men det gør ikke op med fattigdomsproblemet. Dansk Socialrådgiverforening skønner, at 40-45.000 børn stadig vil leve i fattigdom, og at flere grupper vil få en lavere ydelse end i dag, blandt andet aktiveringsparate over 30 år og unge med psykiske lidelser.

Der er udsigt til svære forhandlinger, hvor der virkelig er brug for mobilisering og pres fra bevægelserne, hvis det skal ende med et godt resultat.

Årsmøde under nye former

Hovedbestyrelsen diskuterede også dagsordenen for det kommende årsmøde, hvor der er udsigt til flere nyskabelser. En del af beretningsdiskussionen vil foregå som walk-and-talk i små grupper, og debatten om EU-programmet indledes med en times paneldebat med repræsentanter for de forskellige retninger i debatten, hvor der bliver bedre tid til at begrunde og nuancere holdningerne.

Årsmødet afholdes i Hafniahallen, men der bliver også mulighed for at deltage digitalt. Der var debat om, hvorvidt der skal stemmes med en kombination af håndsoprækning og digital afstemning eller kun digitalt. Et flertal vedtog, at afstemningerne bliver digitale for alle, og at afstemningerne holdes anonyme, så referatet kun viser stemmetallene for/imod/undlader for hver afstemning.

Referat af Trine Henriksen

Dansk Socialrådgiverforening skønner, at 40-45.000 børn stadig vil leve i fattigdom, og at flere grupper vil få en lavere ydelse end i dag, blandt andet aktiveringsparate over 30 år og unge med psykiske lidelser.