Havbrug – en tikkende bombe havmiljøet

Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag, som vil give grønt lys for en stor udvidelse af den danske havbrugsproduktion. Havbrugsudvidelsen er endnu et problematisk element i blå bloks landbrugspakke, som nu bliver foldet ud.

Ida Marxen Søndergaard, miljøpolitisk rådgiver

Havbrug handler om, at man vil producere fisk i store bure i havet. Produktionen er stærkt omdiskuteret, da det er en meget forurenende produktionsform. Regeringen vil med lovforslaget sikre, at Danmark kan byde ind på det voksende marked for opdrætsfisk og dermed skabe flere danske arbejdspladser.

Bygger på uholdbare præmisser

Problemet med regeringens lovforslag er, at de præmisser, den stiller op i forsøget på at legitimere denne havbrugsudvidelse, ikke synes at holde vand. Havbrugsudvidelsen vil derfor kunne have voldsomt negative konsekvenser for vores havmiljø.

Regeringen vil ændre miljøbeskyttelsesloven, så man kan anvende såkaldte “kompenserende marine virkemidler” i form af muslingeopdræt, når der etableres nye havbrug. Tanken bag lovforslaget er, at muslingeopdræt kan optage næringsstofforureningen fra havbrugene, og at man således skaber et “miljømæssigt råderum” for den store udvidelse af havbrugsproduktionen.

Ifølge flere grønne organisationer og forskere er der tale om et meget fagligt tyndt grundlag for effekten af disse virkemidler. Der kan på ingen måde garanteres for den kompensation, som regeringen hævder, at muslingefarmene vil have i forhold til at neutralisere merudledningen af kvælstof og fosfor fra havbrugene. Dertil kommer, at muslingeopdrættene vil blive placeret langt fra havbrugene og dermed ikke fjerne forureningen ved kilden. De vil derfor ikke kunne forhindre den lokale næringsstofforurening. Desuden er der en række negative miljømæssige påvirkninger af vandmiljøet omkring anlæg til muslingeopdræt.

Alger og iltsvind i sigte

Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, er dybt bekymret over lovforslaget, der vil medføre en forventet udledning til havmiljøet på 800 tons kvælstof, 100 tons fosfor og flere tusinde tons iltforbrugende slam og medicinrester.

– Det er helt uacceptabelt, at regeringen forsøger at legitimere denne store havbrugsudvidelse på et grundlag, der ikke holder, og som vil medføre betydelige negative konsekvenser for de danske kyst- og havområder, siger hun.

Maria Reumert Gjerding finder det helt åbenlyst, at regeringen med lovforslaget er på kant med både vandrammedirektivet og havstrategidirektivet. Dermed forsøger regeringen endnu en gang at omgå de miljø- og naturforpligtigelser, vi er underlagt i Danmark.

– Det er også forkasteligt, at regeringen i denne sag vil give nogle få virksomheder bedre indtjeningsmuligheder på bekostning af vores hav- og kystmiljø. Konsekvenserne vil formentlig være iltsvind, algeopblomstring og generel tilbagegang i miljøtilstand, forklarer hun.

Enhedslistens miljøordfører har sammen med SF, Alternativet og De Radikale nu kaldt miljø- og fødevareministeren i samråd om sagen. I den forbindelse skal ministeren også redegøre for, om det er i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser i forhold til EU, at regeringen fortsætter med store havbrugsudvidelser inden for et påstået miljømæssigt råderum, der ikke er dokumenteret i et indsatsprogram, som Danmark ellers er forpligtet til at lave under havstrategidirektivet – men som endnu ikke foreligger.