Køge bugt – tabt natur eller Marin Natur Nationalpark

Med folketingets vedtagelse af ”Lov om Lynetteholm” blev der givet frit los for dumpning af 2,3 millioner kubikmeter slam i Køge bugt. Folkeligt pres fik sat en stopper for dumpningen, problematiseret anlæg af kunstige øer i Hvidovre og sat etablering af Marin Naturnationalpark på dagsordenen.

Af: Niels Rolskov, byrådsmedlem, og Steen Andersen, Naturaktivist i Brøndby

Det kan man gøre som lokal EL afdeling

• Sæt Fokus på nyt forslag til Havplan - i høring til 5. februar
• Kræv længere havledninger ved de fleste rensningsanlæg
• Øgede krav til rensning på Biofos Avedøre rensningsanlæg
• Søg indsigt i Vandplan 3 i de enkelte kommuner
• Pres på for seperatkloakering i alle kommuner så overløb undgås
• Alle kommuner som medlem af KIMO (Kommunernes Internationale Miljø Organisation) og Øresundsvandsamarbejdet
• Styrke samarbejdet med lokale afdelinger I Danmarks Naturfredningsforening, Køge bugt stenrev foreningen, Dansk ornitologisk Forening og andre NGO’er

Et bredt flertal stemte d. 4. juni 2021 for anlægsloven for Lynetteholm. Enhedslistens daværende byrådsmedlem på Stevns Sejer Folke og en anden aktiv borger Johs Chr. Johansen fangede hurtigt den alvorlige sag og fik produceret en meget informativ folder hen over sommeren. 17 september 2021 var der indkaldt til Kystens Parlament i Altingets gård. Johs og Sejer var draget til hovedstaden og fik på parlamentet udfordret daværende miljøminister Lea Vermelin med det problematiske i at dumpe utallige skibslaster forurenet bundslam i et hård belastet marint miljø.

Modstand mod dumpning af slam

Danmarks Naturfredningsforening kom også hurtigt ind i modstanden både lokalt og på landsplan. Ved et godt samarbejde imellem EL afdelingerne langs bugten fik vi etableret facebooksiden ”Stop Slam i Køge bugt” – i dag omdøbt til Stop nedbrydningen af Kyst- og Havnatur i Køge bugt. I dag har siden 6000 følgere og fungerer som et godt kommunikationsmiddel for deling af ny viden om bugten. Et stærkt folkeligt pres, godt lokalt politisk arbejde og god mediedækning endte meget positivt med, at der blev sat en stopper for dumpningen den 2. juni 2022. Inden da var der desværre allerede blevet dumpet ca. en halv million kubikmeter slam med et ukendt indhold af giftstoffer, der nu er spredt i bugten.

Kamp mod øer med virksomheder i bugten ved Hvidovre

En anden vigtig kampplads har været kampen imod Øerne ved Hvidovre. Projektet var oprindeligt tæt knyttet sammen med Lynetteholmen, fordi man ville flytte Lynette rensningsanlægget til en af de nye øer ude i Køge bugt. Flytningen ville stort set fordoble udledningen af renset spildevand i bugten, som i forvejen er totalt overbelastet. Udflytningen ville belaste de andre kommuner i Biofos samarbejdet med et enormt milliardbeløb, og lige nu ser udflytningen ud til at være droppet. Øerne vil skabe et nyt område på 3,2 kvadratkilometer som skal ”beplantes” med 380 nye virksomheder og ca. 12.000 nye arbejdspladser. Etableringen vil betyde tab af enorme arealer med ålegræs i Køge bugt, men også betyde endnu mere trængsel på vejnettet i hovedstadsområdet, da området stort set er umuligt at komme til med offentlig transport. Projektet er helt absurd, da der i dag er masser af ledige erhvervsarealer både i Region Hovedstaden og endnu mere i Region Sjælland.

Modstand mod havplan der vil bruge bugten til råstofudvinding og tabt natur

I sommeren 2021 sendte staten et forslag til ny Havplan i høring. Udkastet var en katastrofe for miljøet i Køge bugt. Staten mente i dybeste alvor, at Køge bugt var så ødelagt af tidligere tiders stenfiskeri og forurening, at man måtte anse bugten for ”tabt natur”. Formodentlig som konsekvens heraf udlagde man stort set hele bugten til råstofindvinding, og de i forvejen store områder ødelagt af sandsugning skulle nu tidobles. Forslaget gav anledning til krasse høringssvar fra kommuner og organisationer, og det lykkedes at presse regeringen. Der blev givet et løfte om et nyt udkast til havplan. Det forventes, at der ville komme noget bedre på bordet.  Udover den fatale udvidelse af sandsugningen glimrede havplanen også ved enorme mangler i forhold til den økologiske tilstand og kravet om en økosystembaseret tilgang.

Kæmp for Marin Natur Nationalpark i Øresund inkl. linjen til Stevns fyr

 I finansloven fra 2022 blev der afsat midler til at etablere en Marin Natur Nationalpark i Øresund. Det var naturligvis meget positivt, men harmonerede meget dårligt med havplanens tale om bugten som tabt natur. Der lå nok den tanke bag forslaget, at det kun var det nordlige Øresund – fra broen og nordpå – der skulle være marin Natur National Park. Heldigvis har bugtkommunerne, Danmarks Naturfredningsforening og flere andre gode kræfter kastet sig ind i kampen. Det er hele Øresund, altså ned til linjen Stevns fyr – Skanør, der skal omdannes til naturpark. Kampen er på ingen måde vundet, så det er vigtigt, at Enhedslisten også holder fast i målet både lokalt og i folketinget.