Næste års finanslov mindsker uligheden

Enhedslisten gik til finanslovsforhandlingerne med krav om, at næste års statsbudget skal knække ulighedskurven, give velfærden et løft, der kan mærkes, og skabe grøn omstilling, der kan måles. Det lykkedes at lande en aftale, der opfylder alle tre målsætninger.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Et af Enhedslistens absolutte hovedkrav var at give psykiatrien et akut løft allerede i 2020. Psykiatrien er gennem årene blevet glemt og forsømt igen og igen. Nu har Enhedslisten fået afsat 600 millioner kroner årligt til et akut løft af området, som vil sikre flere sengepladser, højere kvalitet i behandlingen og en styrket akutindsats.

Forbedringer i finansloven for 2020

Sundhed
600 mio. kr. om året til psykiatrien – styrket akutindsats, flere sengepladser og bedre normeringer i psykiatrien.

300 mio. kr. i 2020 og 600 mio. kr. i de efterfølgende år til flere sygeplejersker.

Børn
Bedre normeringer i daginstitutioner – et første skridt på vej mod minimumsnormeringer med penge til flere voksne i børnehaver og vuggestuer og lovgivning, der træder i kraft fra 2025. Der er afsat 500 mio. kr. i 2020, stigende til 1,6 mia. kr. pr. år i 2025.

Uddannelse og kultur
Stop for de årlige to procent besparelser på undervisnings-, uddannelses- og kulturområdet.

Flere midler til folkeskolen – der er afsat penge til at bidrage til en løsning af lærernes arbejdstidsproblemer. 275 mio. kr. i 2020, stigende til 800 mio. kr. i 2023.

Fjernelse af uddannelsesloftet.

Fortsættelse af taxameterløft på humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser – med 300 mio. kr. i hver af de kommende tre år til at afværge et skarpt fald i bevillingerne.

Fastholdelse af tilskud til frie grundskoler.

Pædagoguddannelsens taxameter i 2020-2023 sikret på niveau med læreruddannelsen.

Kompensation for bebudede besparelser på ungdomsuddannelserne.

Ældre- og socialpolitik
Forsøgspulje til styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen: 125 mio. kr. pr. år.

Støtte til natovervågning af svært handicappede i eget hjem. Unge med svære handicap med behov for overvågning kan blive i hjemmet og skal ikke flytte til et døgntilbud, når de fylder 18 år.

Flere pladser på kvindekrisecentre. Der afsættes 55 mio. kr. i 2020 og 75 mio. kr. i de efterfølgende år.

Udvidelse af gratis HPV-vaccination til drenge og unge mænd.

Forhøjelse af tobakspriserne kombineret med gratis rygestopkurser til socialt udsatte borgere og styrket kontrol af salg af tobak og alkohol til mindreårige.

Styrket rådgivning til voldsramte og voldsudøvere i nære relationer.

Styrket efterværn til anbragte unge, så de kan komme videre i egen bolig, efter de er fyldt 18 år.

Gratis tandpleje til de mest udsatte borgere.

Arbejdet med at forbedre organiseringen og styrke kvaliteten på handicapområdet sættes i gang nu.

Social dumping
Myndighedsindsats mod social dumping på højeste niveau nogensinde. Der afsættes i alt 70 mio. kr. pr. år de næste tre år.

Fordobling af bøder for arbejdsgiveres brug af illegal arbejdskraft.

Kontrol med social dumping på landevejene.

Kontrol med overholdelse af statslige arbejdsklausuler, så leverandører på statens område har løn- og arbejdsforhold, der svarer til den mest repræsentative danske overenskomst.

Udbredelse af ID-kort på offentlige byggepladser.

Beskæftigelse
Opholdskravet for ret til dagpenge ophæves. Hvis man har betalt til a-kassen og ellers opfylder kravene til dagpenge, skal man have ret til dagpenge, også hvis man har opholdt sig i udlandet.

Forstærket indsats for udredning af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere – syge skal ikke være fanget på kontanthjælp. Der afsættes 50 mio. kr. pr. år i 2020 og i 2021.

Forbedring af barselsvilkår for selvstændige gennem barselsfond.

Grøn omstilling
Udtagning af landbrugsjord til fordel for klimaet – pulje på 200 mio. kr. årligt i 10 år til at udtage og omlægge klimabelastende produktionsjord.

Flere penge og større låneramme til Danmarks Grønne Investeringsfond. Skovfond. Lånerammen udvides med 6 mia. kr.

Der afsættes 100 mio. kr. i 2020 til fonden.

Urørt skov på statslige arealer – styrker biodiversiteten i skove og er også godt for klimaet. Der afsættes 20 mio. kr. i 2020 og de følgende år.

150 mio. kr. til klimabistand i 2020.

Penge til Klimarådet, Rådet for Grøn Omstilling og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Genindførelse af afgift på PVC og ftalater.

Tredobling af afgifterne på bæreposer og engangsservice.

Grøn transport
75 mio. kr. i 2020 til støtte til el-busser.

Pulje på 50 mio. kr. i 2020 til cykelstier.

100 mio. pr. år til takstnedsættelser i den offentlige trafik.

Lempeligere regler for elbiler – de nuværende lave afgifter fastholdes i 2020. I 2021 skal registreringsafgifterne omlægges, og her er der enighed om, at der skal være lave afgifter på grønne biler.

Øget lighed
1,7 mia. kr. årligt til styrkelse af Skat.

Lukket skattehul for leasede firmabiler.

Øget arveafgift for virksomhedsarvinger.

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget.

Afskaffelse af forældrekøb af lejligheder inden for virksomhedsordningen.

Redegørelse om ulighed.

Udlændinge samt øvrige forbedringer
Fjernelse af deltagerbetaling på danskuddannelse for udlændinge.

Der afsættes 40 mio. kr. til dækning af modtagelse af op til 500 kvoteflygtninge i 2020, men det er regeringen, der medio 2020 meddeler FN, hvordan og i hvilket omfang Danmark deltager i kvoteflygtningeprogrammet.

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne er der indgået en aftale, som får børnefamilierne ud af Sjælsmark.

Fremadrettet undersøgelse af muligheden for tolkeuddannelser og -certificering, så der sikres bedre fremmedsprogstolkning i den offentlige sektor.

Penge til en række civilsamfundsorganisationer mv. (Danwatch, Kvinfo, 92-gruppen, Mino Danmark, LGBT Danmark, FOLA).

Alle problemer bliver ikke løst, men vi giver psykiatrien et gevaldigt løft her og nu. Arbejdet for en bedre psykiatri fortsætter til foråret, hvor vi skal forhandle en 10-års handlingsplan.

Flere penge til grøn omstilling
Enhedslisten har også skaffet Danmarks Grønne Investeringsfond mange flere penge. Investeringsfonden, som Enhedslisten i sin tid fik oprettet, låner bl.a. penge ud til investeringer i energirenoveringer og andre projekter, der er med til at mindske CO-udledningen i Danmark her og nu. Styrkelsen af netop Danmarks Grønne Investeringsfond står for ca. en tredjedel af den samlede CO2-reduktion i finansloven. Samtidig har vi kæmpet hårdt for at styrke klimarådet, og for at vi kan opkøbe udpint landbrugsjord og gøre det til skov og natur.

Vi er endnu langt fra i mål på klimaområdet med denne finanslov. Derfor bliver de kommende aftaler om en klimalov og klimahandlingsplan meget vigtige for os.

Skærpet indsats mod social dumping og opholdskravet fjernet
Enhedslisten kæmpede en historisk stor indsats mod social dumping ind i finansloven. Vi har blandt andet fået 50 mio. kr., der får kontrollen med social dumping op på det højeste niveau nogensinde. Vi har fået indført krav om ID-kort på offentlige byggepladser og en national enhed til kontrol med statens arbejdsklausuler, så de virksomheder, der underbetaler deres ansatte, kan blive opdaget. Derudover er det lykkedes os at få fjernet opholdskravet for dagpenge, der udhuler dagpengeretten og virker skadeligt på løn- og arbejdsvilkår.

Årets finanslov indeholder en lang række andre gode tiltag, som vi som parti også har en stor andel i. Det gælder ikke mindst et stort løft til børneområdet, der vil betyde flere tusinde flere voksne til at tage sig af børnene i landets daginstitutioner. Det gælder løftet af folkeskolen, støtten i eget hjem til mennesker med handicap, et stop for nedskæringer på uddannelserne, mere hjælp til dem, der har været mange år på kontanthjælp, og meget andet.