Status på forståelsespapiret og klimadiskussioner

Hovedbestyrelsen mødtes virtuelt d. 14. august til en diskussion af status for forståelsespapiret og  samarbejdet med regeringen. Klimakampen blev også diskuteret og en række tiltag hertil fyldte en god del på mødet ligesom en række organisatoriske sager skulle behandles. 

Formiddagen gik med en indgående diskussion af den politiske situation. Her var nok at forholde sig til. Folketingsgruppens sommergruppemøde, sygeplejerskekonflikten, situationen i Afghanistan m.m. Hovedpunktet var en status på samarbejdet med regeringen ud fra ”forståelsespapiret” og de videre skridt.

Det blev besluttet, at der på næste HB-møde (25. – 26. september) skal sættes god tid af til en grundig drøftelse og evt. beslutninger om vores vurdering af, hvilke forpligtelser på klimaområdet, der fremgår af forståelsespapiret, og hvad der skal til, for at de er overholdt. Klimarådet, relevante udvalg og netværk i Enhedslisten og repræsentanter for relevante bevægelser, vil blive inviteret til at give deres input. I samme boldgade, besluttede HB at nedsætte nogle arbejdsgrupper til at følge op på den tidligere HB´s vedtagelse om ”Status og retning i klimakampen”. Det handler for eks. om at udarbejde et større udspil om grønne job, og konkrete bud på hvordan vi sikrer sammenhængen mellem grøn omstilling og social retfærdighed. En anden arbejdsgruppe skal arbejde med at afdække og komme med bud på kommuners og regioners muligheder for at spille en mere offensiv rolle i klimakampen. Samtidig fik FU til opgave, at finde en god struktur for koordineringen af Enhedslistens mange aktiviteter i klimakampen. 

Eftermiddagen gik med en række organisatoriske spørgsmål, især spørgsmålet om, hvordan vi sikrer en god proces om ansættelse af en ny sekretariatsleder og nedsættelse af et ansættelsesudvalg. Begge dele træffes der endelig beslutning om på HB-mødet i september. Et punkt om HB-medlemmers mulige inhabilitet udskydes også til septembermødet. En undergruppe under Internationalt Udvalg – Freds- og konfliktløsningsgruppen – havde ansøgt om at få rettigheder som udvalg. HB svarer, at det kan de opnå ved at søge om status som udvalg. HB besluttede herudover, at igangsætte et arbejde med at fastsætte specifikke rammer for udvalg og netværks rettigheder. HB vedtog et opdateret kommissorium for styregruppen i DIPD og nedsatte en ansættelsesudvalg mhp ansættelse af en ny koordinator. 

De konkrete beslutninger kan man læse mere om i referat og bilag fra HB-mødet. Men her en forbrugeroplysning, som ikke fremgår af HB-materialerne til det pågældende møde. DIPD er det danske institut for partier og demokrati. Formålet er at fremme demokrati i udviklingslande, gennem partnerskab med politiske partier herhjemme og i udviklingslandene. Alle folketingets partier har indflydelse på arbejdet, og HB skal fastlægge retningslinjer for og følge op på Enhedslistens arbejde i DIPD.  

Finn Sørensen
Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse