Udvalg og netværks roller

På initiativ af flere af Enhedslistens udvalg og netværk vedtog årsmødet i foråret, at hovedbestyrelsen (HB) har til opgave at igangsætte en proces med henblik på at udvikle et forslag til det kommende årsmøde om en revitalisering af udvalgene og netværkenes rolle, og at alle partiets led involveres i processen. Hvor står vi så i dag i bottom-up-processen?

Af: Torben Conrad, Birthe Nielsen, Per Bregengaard, HB-mødedeltagere

Formålet med en revitalisering af udvalg og netværks rolle i det politiske arbejde er at styrke forskellige aspekter af Enhedslistens politiske arbejde og gøre det meningsfuldt og frugtbart for den enkelte at deltage i udvalgs- og netværksarbejdet. Udvalg og netværks ressourcer og medlemmernes kompetencer bør udnyttes fuldt ud. 

Fokus på praksis og rutiner

Udvalg og netværk fulgte op på årsmødets beslutning ved at afholde et udvalgstopmøde i september. Mødet fik bred tilslutning og vedtog et oplæg til HB’s oktober-møde.

Man var på topmødet enig om, at revitaliseringsarbejdets fokus ikke skal være en ændring af vedtægterne, men ændringer af praksis og rutiner ud fra vedtægternes intentioner.

Den politiske ramme for udvalgene og netværkenes arbejde er og skal være deres kommissorier, der skal godkendes af Hovedbestyrelsen. I revitaliseringen af udvalgs- og netværksarbejdet opfordres det enkelte udvalg og netværk derfor til at gennemse og eventuelt revurdere deres kommissorium.

Udvalg og netværk er forskellige

Mange af vore udvalg analyserer, diskuterer og afklarer forskellige problemstillinger og forsøger på denne vis at bidrage til partiets, folketingsgruppens og andre repræsentanters politiske udspil, kampagner og oplysningsvirksomhed.

Nogle ser det som en vigtig opgave at stimulere diskussioner og oplysningsvirksomhed i Enhedslisten såvel som i offentligheden. Nogle udvalgs væsentligste funktion er at diskutere og koordinere indsatsen i forskellige bevægelser. Sommerlejrudvalget har en meget konkret opgave.

Kommissorier kan på grund af udvalgs- og netværksarbejdets forskellige karakter ikke indordnes under en bestemt skabelon. Men der er et fælles ønske om:
– at aktiviteten er synlig i partiet og ikke mindst nye medlemmer bliver introduceret for udvalg og netværk som en aktivitetsmulighed i Enhedslisten
– at afklare, hvad der er Landskontorets og udvalg, netværks opgave
– at de i højere grad inddrages i politikudviklingen og forventninger afstemmes bl.a. gennem konkrete aftaler.

Ovenstående er udfoldet i oplægget til HB.

Hovedbestyrelsen

Oplægget blev positivt modtaget på et indledende HB-møde i oktober, hvor der også deltog repræsentanter fra topmødet. Der blev her bl.a. udtrykt ønske om, at udvalg og netværk bliver mere udadvendte. Endvidere blev topmødets ønske om at genindføre udvalgenes ret til selv at disponere over op til 2.000 kr. pr. år vendt. Sagen blev henvist til HB’s organisationsudvalg, der ville komme med en indstilling til HB-mødet i november.

På novembermødet fremgik det, at der ikke var nogen idé i at ændre vedtægter. Organisationsudvalgets indstilling indskrænkede sig i øvrigt til, at udvalg og netværk kunne disponere over op til 4.000 kr., hvis der blev indgået samarbejdsaftaler med folketingsgruppe, regionsgruppen og kommunalgruppen og årligt gennemført mindst en udadvendt aktivitet.

Formelle aftaler er et gode, hvis der er udfordringer i samarbejder og prioriteringer, altså hvor det er nødvendigt at forventningsafstemme. Men ellers er kravet overflødigt og besværligt. Endvidere blev de økonomiske konsekvenser problematiseret.

Der blev af hovedbestyrelsesmedlemmerne formuleret flere forslag med udgangspunkt i topmødeoplæggets organisatoriske forslag. Spørgsmålet var om forslagene ville øge Landskontorets arbejdsbyrde. Det blev imidlertid ikke påvist, hvordan det kunne ske.

Sagen blev ikke afsluttet, men oversendt til forretningsudvalget. Den forventes afklaret i starten af det nye år. Vi venter i spænding på næste kapitel.